Pressmeddelanden

Teckning av Emplicure aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 inleds idag

Idag, den 29 april 2022, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden pågår till och med den 13 maj 2022. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 2,09 SEK per aktie. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs det att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 13 maj 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 11 maj 2022.

Brev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO1 finns bilagt i detta pressmeddelande och finns dessutom att tillgå från Bolagets hemsida på www.emplicure.com.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna och anmälningssedel finns också att tillgå på ovanstående webbadress.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO1:

Nyttjandeperiod: 29 april 2022 - 13 maj 2022.

Teckningskurs: 2,09 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 9 600 000 teckningsoptioner av serie TO1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 9 600 000 aktier och Bolaget kommer att tillföras cirka 20,1 MSEK, före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO1: 11 maj 2022.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 480 000 SEK, från 1 027 900 SEK, till 1 507 900 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 9 600 000 aktier, från 20 558 000 aktier, till 30 158 000 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 31,8 procent av antalet aktier och röster.

Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 13 maj 2022 förfaller utan värde. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla utan värde krävs att du aktivt tecknar aktier senast den 13 maj 2022, alternativt avyttrar dina teckningsoptioner senast den 11 maj 2022.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.emplicure.com och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Emplicure i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: torbjorn.walkerlarsson@emplicure.com

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: erik.magnusson@emplicure.com

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost ca@mangold.se.

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med vitt nikotin för oralt bruk som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

2022-11-23
Regulatorisk

Emplicure AB (publ) har utsett Erik Penser Bank AB ("Penser") till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och Pensers uppdrag inleds den 24 november 2022.

2022-11-17
Regulatorisk
2022-11-14
Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Emplicure AB (publ) ("Bolaget") ägde rum kl. 11.00 måndagen den 14 november 2022 i Bolagets lokaler, Virdings allé 32B, Uppsala.

2022-11-04
Regulatorisk

Emplicure AB (publ) har idag ingått ett låneavtal med ett konsortium av långivare genom vilket Bolaget upptagit ett lån om 9,0 MSEK. Lånekonsortiet inkluderar vissa befintliga aktieägare, däribland styrelseledamoten Johan Wieslander. Syftet med lånet är att kortsiktigt stärka bolagets rörelsekapital samt att möta kravet på befintligt aktiekapital för att driva bolaget den närmaste tolvmånadersperioden.

2022-10-28
Regulatorisk

Emplicure AB meddelar idag att valberedningen har utsetts inför stämman i maj 2023. Valberedningen består av representanter för de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i tredje kvartalet, jämte styrelsens ordförande. Bolagets tre största aktieägare, tillika grundare, har enats om att rösta som en genom Thomas Lundqvist, för att ge företräde till oberoende aktieägare.

2022-10-27
Regulatorisk

Emplicure AB rapporterar genomförd dosering i den första fas I farmakokinetikstudien med EMPLI03, avsedd för behandling av medelsvår till svår smärta

2022-10-03
Regulatorisk

Uppsala 2022-10-03 Emplicure AB (publ) meddelade idag att bolaget byter Certified Adviser

2022-09-19
Regulatorisk

Uppsala 2022-09-19 Emplicure AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse beslutat att genomföra en holdingbolagsstruktur med operativa dotterbolag. Syftet med omstruktureringen är att synliggöra och förstärka koncernens möjlighet att fokusera på affärs- och produktutvecklingen inom flera olika produktområden, såväl nikotin, läkemedel som andra konsumentproduktområden. Som en direkt följd av ovanstående har styrelsen utsett Tomas Hammargren till vd i dotterbolaget Amplicon.

2022-09-19
Regulatorisk

Uppsala 2022-09-19 Emplicure AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse beslutat att utse styrelsemedlemmen och medgrundaren Håkan Engqvist till ny vd och koncernchef.

1
2
3
4
5
6

GET STARTED

Do you want to know more?

Contact us today.