Press releases

PM Emplicure AB (publ) Delårsrapport Q2, 2021

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER:

ANDRA KVARTALET, APR-JUN 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,0) MSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,4 (-1,1) MSEK.
· Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -7,7 (-1,1) MSEK
· Kassaflödet uppgick till -6,2 (-1,0) MSEK
· Resultat per aktie -0,71 (-0,10) SEK
· Bolaget genomförde en ny-/spridningsemission som övertecknades och inbringade 39,8 MSEK före emissionskostnader (inbetalning från fondkommissionären inkom 21 juli)
· Emplicure noterades på Nasdaq First North Growth Market, med ticker EMPLI

FÖRSTA HALVÅRET, JAN-JUN 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0,0) MSEK
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,2 (-2,2) MSEK.
· Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -9,0 (-2,2) MSEK
· Kassaflödet uppgick till 3,3 (2,0) MSEK
· Resultat per aktie -0,82 (0,20) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS SLUT

· Teckningsoptionerna som ingick i emissionen handlas på Nasdaq First North GM
· Förhandsbesked om godkänt patent i USA avseende Inhalation av läkemedel har erhållits

Delårsrapporten återfinns på Bolagets hemsida: https://investor.emplicure.com/financial-reports/

Emplicures aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (EMPLI).

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl 08:30.

För ytterligare information:

Torbjörn W. Larsson, VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
E-post: twl@emplicure.com

Anna-Lena Nicolson, CFO
Tel: +46 (0)72 33 68 68
E-post: aln@emplicure.com

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel 08-5030 1550 och via e- post på ca@mangold.se

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

2021-10-06
Regulatorisk

Anna-Lena Nicolson, CFO och medlem i ledningsgruppen i Emplicure AB (publ), har idag beslutat att lämna sitt uppdrag. Anna-Lena kommer att kvarstå som CFO till och med den 31 december 2021. Processen med att rekrytera hennes ersättare har inletts.

2021-09-27
Regulatorisk

Emplicure AB (publ) har anställt Anna Franzén som Sr. Manager Clinical Projects för att driva och utveckla bolagets kliniska projekt.

2021-08-19
Regulatorisk

Emplicure AB (publ) meddelar idag att pantentmyndigheten i USA har utfärdat ett så kallat "Notice of Allowance" avseende Emplicures patentansökan för "Inhalation av läkemedel".

2021-07-14
Regulatorisk

Som tidigare kommunicerats har Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") genomfört en unitemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 ("Teckningsoptionerna") i samband med en börsnotering på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel med Teckningsoptionerna på Nasdaq First North Growth Market är den 19 juli 2021.

2021-06-23
Regulatorisk

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") har erhållit godkännande för upptagande till handel av sin aktie på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Första dag för handel på Nasdaq First North är torsdagen den 24 juni 2021.

2021-06-22
Regulatorisk

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget"), ett läkemedelsbolag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserade på sina patenterade biokeramiska plattformar, offentliggör idag utfallet av Bolagets erbjudande att förvärva nya units i Emplicure i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit stort, och Erbjudandet till allmänheten i Sverige blev kraftigt övertecknat. Handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market avses inledas torsdagen den 24 juni 2021.

2021-06-02
Regulatorisk

Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt avseende den förestående nyemissionsn av units i samband med den planerade noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Erbjudandet" respektive "Nasdaq First North"). Tillväxtprospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.emplicure.com, samt kommer finnas tillgängligt på Mangold Fondkommissions webbplats, www.mangold.se.

2021-06-01
Regulatorisk

Styrelsen i Emplicure AB (publ) ("Emplicure" eller "Bolaget") offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). I anslutning till noteringen genomför Bolaget en unitemission om cirka 39,8 MSEK, där varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 ("Erbjudandet").

Subscribe

Recieve press releases and reports via email.